معرفی تصویری ماهی تبرزینی (Hatchet Fish)

معرفی انواع مختلف ماهی تبرزینی تبرزینی مرمری تبرزینی نقره ای تبرزینی نقره ای – مرمری

بیشتر بخوانید

ماهی تبرزینی مرمری (Marble Hatchet)

ماهی تبرزینی مرمری به دلیل دارا بودن شکل خاص بدن، از سایر ماهی ها متمایز است. ماهی تبرزینی دارای بدنی

بیشتر بخوانید

ماهی تبرزینی نقره ای (Silver Hatchet)

ماهی تبرزینی نقره ای به عنوان ماهی تبرزینی معمولی شناخته می شود. این ماهی به دلیل دارا بودن شکل خاص

بیشتر بخوانید

ماهی تبرزینی نقره ای – مرمری (Marthae Silver Hatchet)

ماهی تبرزینی نقره ای – مرمری با نام ماهی سیاه بالدار نیز شناخته می شود. این ماهی به دلیل دارا

بیشتر بخوانید